Bimët medicinale në rajonin e Alpeve Shqipëtare

Festa për nderë të Ditës së Flamurit
Plava dhe Gusia si dhe SHKA “MAJA E KARANFILIT” e shënuan festen e 28 nentorit me tre aktivitete tejet të rëndësishme: Me datën 24.11.2023
1 2

“Promovimi i përdorimit të qëndrueshëm i bimëve mjekësore dhe aromatike për të përmirësuar jetën dhe ruajtjen e biodiversitetit

OJQ “ALPET SHQIPTARE” është partner i një ndër projekteve më të mëdha që zhvillohen në komunen e Plavës. Ky projekt është financuar nga Bashkimi Evropian dhe ka për qellim “Promovimin e përdorimit të qëndrueshëm të bimëve mjekësore dhe aromatike për të përmirësuar jetën dhe ruajtjen e biodiversitetit”.

 

PROJEKTI I ZBATIMIT: Komuna e Plavës ,Qendra për Integrim dhe Zhvillim Demokratik, Bashkia Tropoje dhe OJQ “Alpet Shqiptare” janë partner të cilet po e realizojnë një project kaq të rëndësishëm për komunën tonë.

Afati i zbatimit të këtij projekti është 24 muaj. Kostoja e projektit mbulohet nga granti I dhënë nga Bashkimi Evropian në vlerë prej 380 284,69 euro.

OBJEKTIVI I PËRGJITHSHËM I PROJEKTIT:

Të kontribuojë në mbrojtjen e mjedisit, ruajtjen e biodiversitetit dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore të zonave malore në Shqipëri dhe Mal të Zi, nëpërmjet menaxhimit më efikas dhe miqësor ndaj mjedisit të MAP-ve, d.m.th. bimë medicinale dhe aromatike (mbledhja, ruajtja dhe krijimi i të ardhurave)

OBJEKTIVAT SPECIFIKE:

Mbrojtja e përmirësuar e biodiversitetit dhe BMA-ve të rrezikuara në zonën e synuar

nëpërmjet përmirësimit të njohurive; > Njohuritë e përmirësuara, praktikat e grumbullimit dhe praktikat e përpunimit të MAP-it dhe të përdorura potenciali i përdorimit të qëndrueshëm të MAP për ekonomitë lokale të zonës së projektit.

REZULTATET E PRITURA:

Përcaktimi dhe thellimi i njohurive për habitatet e bimëve mjekësore dhe aromatike në fushën e projektit dhe menaxhimin e tyre; > Ngriti nivelin e ndërgjegjësimit të banorëve të rajonit ndërkufitar për vulnerabël BMA-të dhe përdorimi i qëndrueshëm i tyre për mbrojtjen e biodiversitetit; > Forcimi i kapaciteteve të institucioneve publike për të mundësuar monitorimin e duhur të BMA-ve në bashkitë Plavë dhe Tropojë;

GRUPET E SHQYRTIMIT: > Fermerët Organizatat joqeveritare që merren me mbrojtjen e mjedisit ujor

Institucionet publike vendore

Nxënës të shkollave të mesme

 

AKTIVITETET KRYESORE TË PROJEKTIT HARTA E BIMËVE MJEKËSORE DHE AROMATIK –

Qëllimi i këtij aktiviteti është përgatitja e një liste të plotë të bimëve mjekësore dhe aromatike barishte. Përmes raportit dhe metodologjisë së përgatitur do të jepen udhëzime të qarta për gjendjen e përdorimit të BMA-ve, do të identifikohen speciet e rrezikuara dhe do të propozohen veprime/propozime për përmirësimin e situatës.

FUSHATA PROMOCIONALE Qëllimi i fushatës është të prezantojë gjendjen e MAP-ve para qytetarëve, t’i informojë ata për përdorimi i qëndrueshëm i këtij burimi, si dhe për të tërhequr komunitetet/qytetarët rural për të investuar në këtë proces. ZBATIMI I PROGRAMIT GJITHËPËRFSHIRËS HARTA Qëllimi i këtij aktiviteti është ndërtimi i njohurive dhe kapaciteteve në fushat e synuara përmes një programi trajnimi gjithëpërfshirës. Për fermerët dhe nxënësit e shkollave të mesme do të organizohen trajnime bazë dhe të avancuara.

RRITJA E NDËRGJEGJËSIMIT PËR PRAKTIKAT E MIRA BUJQËSORE DHE SISTEMI I GJURMIMIT

Qëllimi i këtij aktiviteti është përgatitja e një Udhëzuesi për hapa të thjeshtë procedural për të siguruar cilësi të mirë të produktit. Sistemi i gjurmueshmërisë siguron gjurmueshmërinë e produkteve nga ferma në tryezë. Përgjegjësitë dhe mënyrat për monitorimin më të mirë të BMA-ve në të dyja komunat do të përcaktohen qartë me seminare të mbajtura për stafin komunal, zonat e mbrojtura dhe fermerët më aktivë ruralë.

 

PAJISJET E OBJEKTEVE BASHKIALE PER RUAJTJE DHE THARJE PER GRUPET E BUJQËSVE

Projekti parashikon rinovimin e ambienteve dhe blerjen e pajisjeve për ruajtjen e shërbimit dhe tharjen e bimëve medicinale dhe aromatike për grupe fermerësh.

PILOT PROJEKTI I REHABILITIMIT ME HARTA TË ZONËS SË DEGRADUAR

Komuna e Plavës do të fillojë rehabilitimin e zonës së degraduar, do të sigurojë farëra dhe kultivohet me barëra medicinale dhe aromatike. > Hulumtimi në terren me qëllim të inventarizimit të bimëve mjekësore dhe/ose aromatike në territorin e komunës së Plavës është realizuar në periudhën korrik-shtator. Në vitin 2021 u identifikuan 71 specie bimore me veti mjekësore dhe aromatike. > Llojet që kërcënohen dhe kërcënohen me zhdukje në të ardhmen janë Nartheci- um scardicum dhe Gentiana lutea. Lloji Narthecium scardicum është ai aktual hulumtime të regjistruara vetëm në zonën e Parkut Kombëtar Prokletije (tre lokalitete më të vogla me popullsi të vogël) dhe askund tjetër në Mal të Zi.